ارسال پیامک داینامیک از طریق اکسل

با استفاده از این روش میتوانید محتویات فایل اکسل را برای شماره هایی که در ردیف اول فایل اکسل شما قرار دارند ارسال نمایید.