تغییر سرویس ها

 

فقط برای فعال کردن سرویس ها از فرم زیر استفاده نمایید!

برای فعال کردن سرویس مورد نظر باید سرویس مورد تقاضا تیک دار شود.

پس از انتخاب سرویس مورد نظر شما هزینه ی فعال سازی آن سرویس موجودی شما کاسته خواهدشد.

همه ی سرویس های فعال دارای علامت تیک میباشند.